2012 ACM/ICPC 成都赛区现场赛解题报告汇总

十一月 17th, 2012 | Posted by diaorui in ICPC 2012 亚洲区 | 信息聚合 | 解题报告
欢迎转载,转载请注明出处。
针对2012 ACM/ICPC 成都赛区11月11日现场赛,本日志汇总网上ACMer们发布的解题报告,方便大家互相学习。欢迎补充和完善本日志。
感谢所有及时发布解题报告,和大家分享知识的各位神牛。

题目链接
官方解题报告
排行榜

A Browsing History (HDU 4464)
http://www.cnblogs.com/moonbay/archive/2012/11/12/2766562.html
http://mikewell.blog.163.com/blog/static/19291417220121017113045667/
http://www.cnblogs.com/goagain/archive/2012/11/20/2778633.html

B Candy (HDU 4465)
http://rihkdd.sinaapp.com/?p=243
http://hi.baidu.com/ltf1320/item/abe4434e19cdad96823ae107
http://www.cnblogs.com/hundundm/archive/2012/11/17/2775477.html
http://mikewell.blog.163.com/blog/static/192914172201210180306917/
http://www.cnblogs.com/goagain/archive/2012/11/20/2778633.html

C Triangle (HDU 4466)
http://www.cppblog.com/hanfei19910905/archive/2012/11/17/195311.html
http://www.cnblogs.com/hundundm/archive/2012/11/18/2775928.html
http://blog.csdn.net/acm_cxlove/article/details/8220158

D Graph (HDU 4467)
http://www.cnblogs.com/USTC-ACM/archive/2012/11/18/2776413.html

E Spy (HDU 4468)
http://vani-me.blogbus.com/logs/224848629.html

F Age of Empires (HDU 4469)

G Blackjack (HDU 4470)
http://ideone.com/QIjv4B

H Homework (HDU 4471)

I Count (HDU 4472)
http://www.cnblogs.com/moonbay/archive/2012/11/17/2775147.html
http://mikewell.blog.163.com/blog/static/19291417220121017114840863/
http://www.cnblogs.com/goagain/archive/2012/11/20/2778633.html

J Exam (HDU 4473)
http://www.cnblogs.com/hundundm/archive/2012/11/17/2775191.html

K Yet Another Multiple Problem (HDU 4474)
http://rihkdd.sinaapp.com/?p=286
http://www.cnblogs.com/hundundm/archive/2012/11/17/2775308.html
http://blog.csdn.net/wxfwxf328/article/details/8195261
http://www.cnblogs.com/goagain/archive/2012/11/20/2778633.html

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

19 Responses留言

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注