《2012 ACM/ICPC 成都赛区网络赛解题报告汇总》的评论 http://acmicpc.info/archives/915?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2012-acmicpc-%25e6%2588%2590%25e9%2583%25bd%25e8%25b5%259b%25e5%258c%25ba%25e7%25bd%2591%25e7%25bb%259c%25e8%25b5%259b%25e8%25a7%25a3%25e9%25a2%2598%25e6%258a%25a5%25e5%2591%258a%25e6%25b1%2587%25e6%2580%25bb ACMer的信息平台 Thu, 07 Jan 2021 10:46:45 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.21 作者:Jacob http://acmicpc.info/archives/915#comment-845 Mon, 17 Sep 2012 13:04:55 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-845 http://blog.csdn.net/kk303/article/details/7989301 F题 1维dp方程解

]]>
作者:胡骏 http://acmicpc.info/archives/915#comment-844 Mon, 17 Sep 2012 03:47:37 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-844 http://hi.baidu.com/dut200901102/item/ee6a94037d2608d0dce5b0f7
J题,代码很丑的说

]]>
作者:homelesser http://acmicpc.info/archives/915#comment-843 Mon, 17 Sep 2012 03:23:51 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-843 http://fayaa.com/code/view/27243/
H题。。写麻烦了,用自动机做的预处理其实暴力匹配就行。。。

]]>
作者:balabala http://acmicpc.info/archives/915#comment-842 Mon, 17 Sep 2012 01:34:49 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-842 C题:http://www.cnblogs.com/CSGrandeur/archive/2012/09/17/2688142.html

]]>
作者:Isaac http://acmicpc.info/archives/915#comment-841 Mon, 17 Sep 2012 01:24:48 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-841 G题的:http://hi.baidu.com/isaacpei/item/509992045b773b103a53eee4

]]>
作者:bbezxcy http://acmicpc.info/archives/915#comment-840 Mon, 17 Sep 2012 00:39:12 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-840 B http://bbezxcy.iteye.com/blog/1679422
E http://bbezxcy.iteye.com/blog/1679431

]]>
作者:cgangee http://acmicpc.info/archives/915#comment-839 Sun, 16 Sep 2012 13:59:43 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-839 E food http://www.cgangee.com/?aid=68

]]>
作者:noname http://acmicpc.info/archives/915#comment-838 Sun, 16 Sep 2012 13:55:07 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-838 D题

http://user.qzone.qq.com/909938252/blog/1347799230

]]>
作者:uncia http://acmicpc.info/archives/915#comment-837 Sun, 16 Sep 2012 12:05:45 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-837 A题暴力统计就能过,我还打了棵伸展树,还TLE了。。。这数据真水啊

]]>
作者:huangkun http://acmicpc.info/archives/915#comment-836 Sun, 16 Sep 2012 11:55:27 +0000 http://acmicpc.info/?p=915#comment-836 谢谢,不过有的题太简略了。我挑了几个详细的附上了

]]>