《2011 ACM/ICPC 福州赛区现场赛解题报告汇总》的评论 http://acmicpc.info/archives/565?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2011-acmicpc-%25e7%25a6%258f%25e5%25b7%259e%25e8%25b5%259b%25e5%258c%25ba%25e7%258e%25b0%25e5%259c%25ba%25e8%25b5%259b%25e8%25a7%25a3%25e9%25a2%2598%25e6%258a%25a5%25e5%2591%258a%25e6%25b1%2587%25e6%2580%25bb ACMer的信息平台 Thu, 07 Jan 2021 10:46:45 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.21 作者:lccycc http://acmicpc.info/archives/565#comment-517 Fri, 02 Dec 2011 14:54:07 +0000 http://acmicpc.info/?p=565#comment-517 http://hi.baidu.com/pojoflcc/blog/item/194e0c2294fc6159ad34debd.html
福州I题

]]>
作者:lovedream http://acmicpc.info/archives/565#comment-516 Mon, 28 Nov 2011 13:40:54 +0000 http://acmicpc.info/?p=565#comment-516 F:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6c7729450100wh9x.html
回楼上:小菜太水B了不会线性规划…

]]>
作者:rucczh http://acmicpc.info/archives/565#comment-515 Mon, 28 Nov 2011 11:44:16 +0000 http://acmicpc.info/?p=565#comment-515 H题其实可以直接用线性规划硬做的

]]>
作者:lovedream http://acmicpc.info/archives/565#comment-514 Mon, 28 Nov 2011 05:23:14 +0000 http://acmicpc.info/?p=565#comment-514 E题:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6c7729450100wghd.html

]]>
作者:lovedream http://acmicpc.info/archives/565#comment-513 Mon, 28 Nov 2011 05:09:29 +0000 http://acmicpc.info/?p=565#comment-513 贴一个H题的报告http://blog.sina.com.cn/s/blog_6c7729450100wd47.html

]]>
作者:Attiix http://acmicpc.info/archives/565#comment-510 Fri, 25 Nov 2011 08:48:02 +0000 http://acmicpc.info/?p=565#comment-510 F题
http://attiix.com/2011/11/25/hdu-4126-genghis-khan-the-conqueror/

]]>
作者:riqiang http://acmicpc.info/archives/565#comment-508 Thu, 24 Nov 2011 16:12:54 +0000 http://acmicpc.info/?p=565#comment-508 C
http://hi.baidu.com/riqiang2011/blog/item/91a1301cdf7fc405962b432f.html

]]>
作者:Altynai http://acmicpc.info/archives/565#comment-507 Thu, 24 Nov 2011 14:17:17 +0000 http://acmicpc.info/?p=565#comment-507 A & C
http://altynai.me/2011/11/hdu-4121-4123/

]]>