《2012 ACM/ICPC 成都赛区现场赛解题报告汇总》的评论 http://acmicpc.info/archives/1229?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2012-acmicpc-%25e6%2588%2590%25e9%2583%25bd%25e8%25b5%259b%25e5%258c%25ba%25e7%258e%25b0%25e5%259c%25ba%25e8%25b5%259b%25e8%25a7%25a3%25e9%25a2%2598%25e6%258a%25a5%25e5%2591%258a%25e6%25b1%2587%25e6%2580%25bb ACMer的信息平台 Thu, 07 Jan 2021 10:46:45 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.21 作者:Vani http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1037 Wed, 21 Nov 2012 14:45:45 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1037 G就是个大模拟,也不需要什么算法了。 贴个比较简单一点的代码吧:
http://ideone.com/QIjv4B

]]>
作者:goagain http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1017 Tue, 20 Nov 2012 03:11:22 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1017 http://www.cnblogs.com/goagain/
ABIK

]]>
作者:凤梨 http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1016 Sun, 18 Nov 2012 16:00:06 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1016 目前上面的K 的题解有问题..http://www.cnblogs.com/hundundm/archive/2012/11/17/2775308.html
17017 9
0 2 3 4 5 6 7 8 9
这个数据不是-1而是48个1
但是可以过HDU的数据。建议加强一下数据…

]]>
作者:mynameisverylong http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1015 Sun, 18 Nov 2012 14:12:29 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1015 D:
http://www.cnblogs.com/USTC-ACM/archive/2012/11/18/2776413.html

]]>
作者:混沌DM http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1014 Sun, 18 Nov 2012 07:39:40 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1014 C题题解。。郁闷了,比赛的时候少看个条件变神题没做出来
http://www.cnblogs.com/hundundm/archive/2012/11/18/2775928.html

]]>
作者:Karlvin http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1013 Sun, 18 Nov 2012 06:52:12 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1013 B题其实很水的,只恨当时比赛时自己信心不够,说不定还有FB呢。

]]>
作者:wxf http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1012 Sat, 17 Nov 2012 17:20:45 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1012 K题:http://blog.csdn.net/wxfwxf328/article/details/8195261

]]>
作者:immike http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1011 Sat, 17 Nov 2012 16:35:42 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1011 B: http://mikewell.blog.163.com/blog/static/192914172201210180306917/

]]>
作者:immike http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1010 Sat, 17 Nov 2012 15:50:57 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1010 I : http://mikewell.blog.163.com/blog/static/19291417220121017114840863/

]]>
作者:混沌DM http://acmicpc.info/archives/1229#comment-1009 Sat, 17 Nov 2012 15:49:34 +0000 http://acmicpc.info/?p=1229#comment-1009 继续弱菜的题解
B题 队友的神级做法 http://www.cnblogs.com/hundundm/archive/2012/11/17/2775477.html
K题 http://www.cnblogs.com/hundundm/archive/2012/11/17/2775308.html

]]>